274 KM

7182 dostępnych maszyn

regulamin

Regulamin portalu WOLNEMASZYNY

 

Regulamin świadczenia usług i polityka prywatności portalu WOLNEMASZYNY.pl Informujemy, że z chwilą publikacji regulaminu wraz z jego załącznikami albo ich zmiany na stronie Administratora, wszystkie poprzednie regulamin tracą moc, a w ich miejsce wchodzą w życie nowe postanowienia. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 01.03.2016 r.

 

1. DEFINICJE

    a) Administrator/Licencjodawca/Usługodawca: P.H.U. TARGET Marcin Górny z siedzibą w Poznaniu, posiadająca adres: ul. Góreckiej 115

    b) Serwis – portal internetowy umieszczony pod adresem internetowym www.wolnemaszyny.pl;

    c) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy odrębne przyznają zdolność prawną, która przeszła procedurę Rejestracji i otrzymała Konto;

    d) Gość – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy odrębne przyznają zdolność prawną, która nie przeszła procedury Rejestracji;

    e) Konto – otrzymane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji wyodrębnione i chronione hasłem miejsce w Serwisie wraz z narzędziami umożliwiającymi Użytkownikowi wprowadzanie oraz zarządzanie Danymi;

    f) Login- adres mailowy, na jaki zarejestrowane jest konto Użytkownika;

    g) Nick– przybrana przez Użytkownika nazwa, w tym również pseudonim, pod którą korzysta z Serwisu i Usługi;

    h) Hasło- ciąg znaków zabezpieczających dane konto Użytkownika;

    i) Dane – wszelkie pliki, wyrażenia słowne oraz inne elementy przekazu teleinformatycznego;

    j) Dane o bezprawnym charakterze – Dane wykorzystane z naruszeniem, lub naruszające dobra prawnie chronione, a w szczególności wykorzystane z naruszeniem prawa autorskiego oraz naruszające dobra osobiste osób trzecich;

    k) Niedozwolone Korzystanie – korzystanie z Serwisu, lub Usługi z naruszeniem Regulaminu, lub obowiązujących przepisów.

    l) Umowa –umowa o świadczenie usług w ramach portalu WOLNEMASZYNY.pl

 

Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług i polityki portalu WOLNEMASZYNY.pl

1.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PORTALU Portal wolnemaszyny.pl jest bezpłatny do odwołania. Zarejestrowany użytkownik jest statusu testowego, na okres umowy.

1.2 OPŁATY DODATKOWE - są to opłaty za dodatkowe usługi do których zalicza się reklama przez serwis wolnemaszyny.pl

Podział reklam:

      a) baner reklamowy statyczny / ruchomy

           - pod kategoriami - pozycja z lewej strony

           - między ogłoszeniami

      b) w postaci rozsyłanego newslettera z ofertą klienta

    

Cena każdej z powyższych ofert jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta. Szczegóły można znaleźć w zakładce Reklama w której jest opis szczegółowy jak wygląda dana reklama, gdzie się wyświetla itp. Wszystkie ceny reklam są cenami netto.

 2. POSTANOWIENIA

2.1 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Administrator portalu WOLNEMASZYNY.pl zatwierdza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

2.2 Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz przedstawia prawa i obowiązki Użytkowników oraz Gości.

2.3 Użytkownik akceptuje Regulamin w momencie rejestracji i logowania się na konto (konta) i zarazem akceptuje, że zapoznał się z warunkami świadczenia usług elektronicznych, a także, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu.

2.4 Do korzystania z portalu WOLNEMASZYNY.pl konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu (komputer, telefon), skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych.

2.5 Użytkownik może korzystać z Portalu dopiero w momencie kliknięcia w link aktywujący konto przesłany na adres email podany podczas rejestracji.

 3.0 KORZYSTANIE Z USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

3.1. Korzystanie przez Użytkowników z Usługi, polegające na przesyłaniu i odbieraniu Danych, jest dobrowolne i odbywa się na podstawie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną (Umowa). Użytkownicy przesyłają Dane do Serwisu celem ich przechowania oraz umożliwienia innym Użytkownikom oraz Gościom odbierania przechowywanych Danych. Administrator jest uprawniony do usunięcia Danych niezgodnych z profilem portalu.

3.2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą Rejestracji Użytkownika. Jedna osoba może być zarejestrowana wyłącznie jako jeden Użytkownik.

3.3. Rejestracja Użytkownika:

  a) odbywa się na stronie internetowej Serwisu;

  b) jest technicznie możliwa jedynie po udostępnieniu Użytkownikowi Regulaminu;

  c) wymaga podania, zgodnie z rzeczywistością, i przesłania do Administratora swoich wszystkich danych wymaganych przy Rejestracji;

  d) umożliwia korzystanie z Usługi z wykorzystaniem pseudonimu;

  e) obejmuje procedurę weryfikacji danych, wskazanych w pkt 10 lit. c Regulaminu, polegającą na wysłaniu na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej informacji z linkiem, którego aktywacja (kliknięcie) zakończy procedurę rejestracji; Administrator może uzależnić zawarcie Umowy od weryfikacji danych osobowych dokonanej w inny sposób.

3.4. Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, iż:

  a) nieodpłatnie upoważnia Administratora do umożliwienia innym Użytkownikom oraz Gościom odbierania przesłanych przez siebie Danych;

  b) nieodpłatnie udziela Administratorowi, przez czas obowiązywania Umowy, niewyłącznej licencji na korzystanie z Danych będących przedmiotem prawa autorskiego na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie wynikającym z właściwości Usługi oraz w zakresie wynikającym z działalności i promocji Serwisu wraz z prawem udzielania sublicencji;

  c) nieodpłatnie zezwala innym Użytkownikom oraz Gościom na odbieranie przesłanych przez siebie Danych;

  d) przesyłane przez niego Dane nie naruszają dóbr prawnie chronionych osób trzecich, a w szczególności nie naruszają praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich oraz iż przesłane przez niego dane osobowe, o których mowa w pkt 10 lit. c Regulaminu są prawdziwe;

  e) zobowiązuje się uwolnić Administratora od ewentualnej odpowiedzialności związanej z przechowywaniem przesłanych przez siebie Danych, a w szczególności zobowiązuje złożyć stosowne oświadczenie, dokonać stosownej czynności, albo zapłacić stosowną sumę;

 

  f) wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora, na adres poczty elektronicznej, informacji dotyczących funkcjonowania oraz obsługi technicznej Serwisu i korzystania z Usługi;

  g) wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.), danych osobowych, eksploatacyjnych oraz innych przekazanych danych;

  h) wyraża zgodę na przetwarzanie danych (innych niż dane osobowe) do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usługi;

  i) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu promocji (marketingu) produktów i firm oraz wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora, na adres poczty elektronicznej wpisanej do bazy newslettera, informacji handlowych;

  j) wyraża zgodę na przechowywanie swojego adresu mailowego, wpisanego do bazy newslettera na serwerze innego podmiotu;

  k) zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie zgodnie z ich celem;

  l) zobowiązuje się nie rozsyłać informacji handlowej, nie uprawiać działalności handlowej, reklamowej i promocyjnej z wykorzystaniem możliwości dostępnych w Serwisie;

  m) zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim hasła umożliwiającego dostęp do Konta i korzystanie z Serwisu;

  n) zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zapisów Regulaminu.

  o) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie Danych w mediach, a w szczególności w prasie, przez Użytkowników i Gości, na zasadach określonych w Części “Wykorzystanie Danych w Mediach”.

   p) wyraża zgodę na publikowanie w ogłoszeniu nazwy swojej firmy, logo, adresu firmy, adresu email, telefonu kontaktowego, strony internetowej. Szczegółowe dane – NIP nie będzie publikowany.

 r) zarejestrowany użytkownik ma możliwość wypisania się z newslettera po przez przesłanie informacji „REZYGNACJA” na adres info@wolnemaszyny.pl lub po przez odpowiedz w stopce email otrzymanej wiadomości.

3.5. Uzyskanie dostępu do Konta wymaga podania Loginu oraz hasła. Hasło nie jest pokazywane na ekranie lub wydrukach w postaci otwartego tekstu, ani nie może być przesyłane przez sieć otwartym tekstem.

4.0 RODZAJE I ZAKRES USŁUG

4.1 Usługodawca świadczy usługi elektroniczne w postaci teleinformatycznej platformy wymiany informacji o wolnych maszynach oraz usług dodatkowych:

4.2 DODATKOWE FUNKCJE     

  a)Reklama w serwisie

  b) Serwis - usługa reklamowa dla firm trudniących zgodnego ze specyfikacją strony w celach zarobkowo-handlowych

c) publikacja danych ( nazwy swojej firmy, logo, adresu firmy, adresu email, telefonu kontaktowego, strony internetowej ) w ogłoszeniu w celu ułatwienia kontaktu z klientem.

4.3 ADMINISTROWANIE USŁUGAMI W zakresie rodzaju oraz zakresu  usług, kontrole nad treścią, sposobem umieszczania i jego miejsca sprawuje administracja serwisu wolnemaszyny.pl Na zasadach ogólnych mamy prawo do zmieniania treści, usuwania lub wezwania do jej poprawienia. W rażących przypadkach zastrzegamy sobie możliwość do blokowania kont

a) czasowo

b) bezterminowo

4.4 Usługa dla wypożyczalni przystępujących do programu ZOSTAŃ PARTNEREM WOLNYCHMASZYN

Do programu mogą przystąpić osoby / firmy posiadające maszyny oraz sprzęt budowlany chcący go wynajmować. Użytkownicy programu deklarują  przestrzeganie aktualnego regulaminu oraz ich usługi związane z wynajem będą na najwyższym poziomie.

W ramach współpracy Partner będzie promowany w serwisie wolnemaszyny.pl  ogłoszenia zostaną wyróżnione jako wypożyczalnia. Partner zostanie zaznaczony na mapce wypożyczalni z danymi kontaktowymi firmy. Zostanie zamieszczona cała lista ogłoszeń które posiada. Dodatkowo zdjęcia, informacje dane kontaktowe wypożyczalni partnera z banerami serwisu mogą zostać zamieszczone w Social Media, mapach google i innych serwisach pod marką WOLNEMASZYNY.

Partner w zamian deklaruje zamieścić u siebie w miejscu widocznym dla użytkowników banerów reklamowych serwisu WOLNEMASZYNY. Banery reklamowe muszą być widoczne. Partner musi dbać o otrzymane materiały reklamowe. 

W przypadku niestosowania się do regulaminu PARTNER może zostać usunięty z programu i musi zwrócić otrzymane materiały reklamowe w stanie takim jakim. Przystąpienie do programu jest dobrowolne oraz bezpłatne.

5.0. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOLNEMASZYNY.pl

5.1 WOLNEMASZYNY.pl ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2004 r., Nr 2004, poz. 959 ze zm.). Portal WOLNEMASZYNY.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

a) prawdziwość danych przedstawionych przez użytkowników w procesie autoryzacji kont na portalu,

b) nie zawarcie, nienależyte wykonanie bądź nie wykonywanie przez Użytkowników umów zawartych z innymi Użytkownikami za pomocą portalu WOLNEMASZYNY.pl,

c) działania Użytkowników oraz osób trzecich naruszające postanowienia Regulaminu,

d) wypłacalność Użytkowników,

e) utracone korzyści Użytkownika;

f) uchylenia bądź powstrzymanie się od udzielenia autoryzacji,

g) usunięcia, zablokowania Konta albo dostępu do części lub całości Usług wobec każdego Użytkownika, którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu i jego Załączników, dobrymi obyczajami, jak również, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Administratora lub innych Użytkowników,

6.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do oprogramowania i portalu WOLNEMASZYNY.pl przysługują Administratorowi.

6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża zgodę na:

a) wykorzystywanie praw własności intelektualnej i przemysłowej Użytkownika, w tym nazw handlowych i znaków towarowych w celach promocyjnych i marketingowych Usługodawcy,

b) przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2004 Nr. 96, poz. 959 ze zm.),

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Umowie ma zastosowanie prawo polskie.

6.4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.

6.5. WYKORZYSTANIE DANYCH W MEDIACH

a) Dane przesłane przez Użytkowników mogą być pobierane celem wykorzystania w mediach.

b) Administrator nie jest pośrednikiem, ani stroną umowy między osobą uprawnioną z tytułu majątkowych praw autorskich, a podmiotem korzystającym z Danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem żadnej ze stron umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie majątkowych praw autorskich, dóbr osobistych i innych praw osób trzecich. Administrator wskazuje, iż korzystanie z Danych winno się odbyć z poszanowaniem przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 ze zm).

c) Korzystający z Danych w mediach zobowiązany jest oznaczyć źródło pozyskania Danych przez umieszczenie adnotacji: „źródło: www.wolnemaszyny.pl”

6.6. Usunięcie konta:

a) Każdy użytkownik który nie akceptuje aktualnego regulaminu może zostać usunięty z portalu przez wysłanie przez użytkownika zgłoszenia e-mailem do administracji portalu na adres: info@wolnemaszyny.pl. 

b) Administracja ma 21 dni roboczych na usunięcie konta z portalu. W razie wątpliwości wiarygodności użytkownika składającego wniosek okres ten może się wydłużyć.

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane które potwierdzą wiarygodność osoby składającej wniosek w celu usunięcia konta. Jeżeli użytkownik nie wyśle takiego zgłoszenia administracja ma prawo wysyłać wszelkie informacje na adres email podany w rejestracji.

7.0.WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU I ZMIAN DO REGULAMINU

7.1. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu oraz Załączników lub dodatków, stanowiących integralną część Regulaminu, na stronie http://www.wolnemaszyny.pl

7.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie WWW,

7.3. Aktualizacje regulaminu:

a.            wprowadzenie regulaminu 01.05.2015r

b.            aktualizacja regulaminu 01.03.2016r